Polska wersja English version

Numery archiwalne

T. I, 2003

T. I, 2003

Spis treści: WALDEMAR DELUGA, MIROSŁAW P. KRUK, Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art in Central and Eastern Europe; SERGEJ  KLIMOVSKI, Two new stone icons from Kiev; LARISA ČLENOVA, A Byzantine relief St. George with the scenes of his life; PIOTR GROTOWSKI, The legend of St. George Saving a Youth from Captivity and its depiction in art; ALEKSANDRA SULIKOWSKA, “New Constantinople.” Byzantine tradition in Muscovite Rus’ in the 16th century; MARIA HELYTOVYČ, Icons of the 1560s associated with “Dmytrij”; CONSTANTA COSTEA, Une nouvelle réplique slavonne du Paris gr. 74 – seven decades after; MIROSLAW P. KRUK, The Lvov Oktoich of 1630 in the collection of the Jagiellonian Library in Cracow; OKSANA YURCHYSHYN-SMYTH, The printing house of the Monastery of Trei Ierarhi in Iasi and its staff; AGNIESZKA GRONEK, On the dependence of Ruthenian Passion presentations on Western graphics in the 16th to 18th centuries

Wyd. Neriton, Warszawa 2003; ISBN 83-88973-65-7 (178 s.)

T. II, 2004

T. II, 2004

Spis treści: WALDEMAR DELUGA, Wstęp [Introduction]; BARBARA DĄB-KALINOWSKA, Warsztat historyka sztuki i źródła [Art historian’s apparatus and sources]; KS. MICHAŁ JANOCHA, Słowa a obraz: źródła literackie do dziejów estetyki i sztuki bizantyńskiej  [Words and image: literary sources for the history of Byzantine aesthetics and arts];  JÓZEF NAUMOWICZ, Posąg Chrystusa z Paneas w źródłach patrystycznych i bizantyńskich [The Statue of Christ from Paneas in patristic and Byzantine sources]; PIOTR ŁUKASZ GROTOWSKI, Konstantynopol w oczach Haruna ibn Yahja i Dobryni Jędrzejkowicza – kilka uwag o wartości relacji przybyszów odwiedzających stolicę Cesarstwa [Constantinople in the eyes of Harun ibn Yahja and Dobrynia Jędrzejkowicz: some remarks on the value of travel relations by visitors to the capital of the Empire]; TAMARA SZTYMA, Wpływy tradycji żydowskiej w sztuce wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej [The influence of Jewish tradition on the early Christian and Byzantine art]; SŁAWOMIR SKRZYNIARZ, Domniemany podręcznik malarski Ulpiosa (Elpiosa) Rzymianina [The alleged painting handbook by Ulpius (Elpios) the Roman]; BOŻENA MIERZEJEWSKA, Parresia i moc wstawiennictwa świętych. Przedstawienia wiernych ze świętymi patronami w malarstwie nubijskim  [Parrhesia and the intercession of the saints: representations of the faithful and their patron saints in Nubian painting]; ROMUALD BISKUPSKI: Ikona Zaśnięcia Matki Boskiej z końca XV wieku w cerkwi w Andrzejówce [The icon with the Virgin Mary Falling Asleep from the end of the 15th century in the Orthodox Church at Andrzejówka]; MIROSŁAW P. KRUK, Hymnograf Stefan czy hymnograf Teofan. Problem identyfikacji pieśniopiewcy w ikonach zachodnioruskich [Stephen the Hymnograph or Theophan the Hymnograph: The problem of songwriter identification in Western Ruthenian Irons]; ANNA SIENKIEWICZ-BARTOSZCZUK, Przedstawienia św. Onufrego na ziemiach polskich [Reprezentations of St Onouphry in the territory of Poland]; ALEKSANDRA SULIKOWSKA-GĄSKA, Objawienie Świętej Trójcy jako temat żywotów i ikon św. Aleksandra Swirskiego. Na marginesie „polityki” religijnej metropolity Makarego XVI wieku [The Revelation of the Holy Trinity as a theme of Alexander Swirsky’s lives and icons: reflections on Metropolite Macary’s religious policy in the 16th century]; GRAŻYNA KOBRZENIECKA-SIKORSKA, Źródła historiograficzne do badań rosyjskich ikon maryjnych  [Historiographic sources for studying Russian Marian Icons]; KRYSTYNA MART, Phoenix Jakuba Suszy do badań ikonografii Matki Boskiej Chełmskiej [From Jakub Susza’s Phoenix to studies in iconography of Virgin Mary from Chełm]; ANDRZEJ GIL, Źródła kultu ikony Matki Boskiej Chełmskiej. Z dziejów religijności w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej [Sources of the Cult of Virgin Mary’s icon from Chełm: on the history of religiousness in the 17th-century Polish-Lithuanian Commonwealth]; ZOJA JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW, Zdobnictwo elementarzy tłoczonych cyrylicą w XVI–XVIII wieku w oficynach Wielkiego księstwa Litewskiego [The decorative art of primers in Cyrillic alphabet from the printing presses of the Great Duchy of Lithuania in the 16th–18th centurie]; AGNIESZKA ZAGRAJEK, Rękopiśmienny, greckokatolicki Irmołogion z końca XVII w. jako przykład kultury pogranicza chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Analiza ikonograficzna [Greek Catholic Irmologion from the end of the 17th c. as an example of the culture of borderland between Christian West and East: Iconographic analysis]; AGNIESZKA GRONEK, Recepcja legendy o świętej Weronice w XVII-wiecznym ukraińskim malarstwie ikonowym [Reception of St Veronica’s legend in the 17th century Ukrainian icon painting]; ROMAN ZILINKO, Przyczynek do ikonografii cyklów niedziel Pięćdziesiątnicy w ukraińskich ikonostasach drugiej połowy XVII – pierwszej połowy XVIII wieku  [A contribution to the iconography of Pentecost Sunday Cycles in Ukrainian iconostases in the second part of the 17th c. and first part of the 18th century]; 

Wyd. Neriton, Warszawa 2004; ISBN 83-88973-97-5 (268 s.)

T. III, 2005

T. III, 2005

Spis treści: WALDEMAR DELUGA, Introduction; MAT IMMERZEEL, Proskynetaria from Jerusalem. Souvenirs of a Pilgrimage to the Holy Land; MAT IMMERZEEL with the co-operation of WALDEMAR DELUGA and MAGDALENA ŁAPTAŚ, Proskynetaria – Inventory; OTTO F. M. MEINARDUS, 17th-century Armenian proskynetaria of Jerusalem; WALDEMAR DELUGA, Les Proskynetarion gravées du XVIIIe et XIXe siècles; MIROSŁAW PIOTR KRUK, Motifs of the rotunda in scenes of the deposition of saints into the tomb in Ruthenian icons; MAGDALENA TARNOWSKA, Pilgrimage souvenirs in the collection of the Commissariat of the Holy Land of the Franciscan Order in Cracow. 

[Materiały konferencji “Proskynetaria z Jerozolimy. Pamiątki z pielgrzymek do Ziemi Świętej|, Warszawa 09-10.10.2003 / Papers presented at the conference: „Proskynetaria from Jerusalem. Souvenirs of Pilgrimage to the Holy Land”, Warsaw 09–10.10.2003]           

Wyd. Neriton, Warszawa 2005; ISBN 83-89729-34-2 (96 s.)

T. IV, 2006

T. IV, 2006

Spis treści: WALDEMAR DELUGA, Introduction; MARIUSZ BURDAJEWICZ, JOLANTA MŁYNARCZYK, Elements of the liturgical furniture in an 8th-century church (NWC) in Hippos (Sussita), Israel; MARTA NAGY, Demeter Hadzsi’s Proskynetarion in Jászberény; BRANCA IVANIĆ, Pilgrimage in Medieval Serbia and proskynetaria – pilgrims’ icons from Jerusalem; LILYA BEREZHNAYA, “His foundation in the Holy Mountains.” Some remarks on the New Jerusalem symbolism in the age of Mazepa; Bibliography of Polish Byzantine and Post-Byzantine studies (compiled by ANETA BOJANOWSKA, ANNA BORKOWSKA, ANNA CZERWIŃSKA, IZABELA IWANICKA, MAGDALENA KŁOS, MAGDALENA LACHOWSKA, MAGDALENA ŁUKASIEWICZ, REV. NORBERT MOJŻYN, MAGDALENA STASIAK, REV. MAREK WOJNAROWSKI); texts in English

Wyd. Neriton, Warszawa 2006; ISBN 83-88973-97-5 (156 s.)

T. V, 2007

T. V, 2007

Spis treści: MICHAŁ JANOCHA, WALDEMAR DELUGA, Wstęp [Introduction];  JANUSZ CZERSKI, Liturgia bizantyńska ikoną historii zbawienia [Byzantine liturgy as the history of Salvation icon]; DANIEL PRÓCHNIAK, Kilka uwag o układzie przestrzennym, wyposażeniu i dekoracji kościołów armeńskich [Some remarks on the spatial arrangement, furnishing, and decoration of Armenian churches];  STANISŁAW KOBIELUS, Matka Boża z chusteczką – encheirionem [Virgin Mary with an ornamental handkerchief – encheirion]; PIOTR GROTOWSKI, Dwie bizantyńskie plakiety z kości słoniowej w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich (problem autentyczności w świetle badań konserwatorskich i analizy stylowej) [Two Byzantine ivory plaques in the collection of Princes Czartoryski’s Museum: The issue of authenticity in the light of conservatorial studies and style analysis];  MICHAŁ JANOCHA, Miniatura Podwyższenia Krzyża Świętego w Menologionie Bazylego II [The Elevation of the Holy Cross miniature in the Menologion of Basil II]; GRAŻYNA KOBRZENIECKA-SIKORSKA, Portret księcia Jarosława Mądrego z rodziną w Sofii kijowskiej. Próba odczytania pierwotnego układu kompozycji [The portrait of Prince Jaroslav the Wise and his family in Kiev Sophia: An attempt to read the original composition]; AGNIESZKA BARANOWSKA, Haftowany epitrachelion z drugiej połowy XVI wieku w katedrze włocławskiej [The embroidered epitrachelion from the second part of the 16th century in Włocławek Cathedral]; ANNA WARZECHA, Haftowana zasłona na ikonę z końca XVI wieku ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie [The embroidered icon curtain of the end of the 16th century from the collection of Princes Czartoryski’s Museum in Krakow];  MAREK WOJNAROWSKI, Sąd Ostateczny – ikonografia a liturgia [The Last Judgment: iconography and liturgy]; WALDEMAR FRANCISZEK WILCZEWSKI: Rzeczy „ruskie – moskiewskie” w kościołach rzymskokatolickich diecezji wileńskiej w świetle akt wizytacyjnych i inwentarzy z XVII wieku [“Russian–Muscovite” objects in the churches of the Vilna Roman Catholic diocese in the light of visitation records and inventories from the 17th century]; ZBIGNIEW OLCZAK, Liturgiczny kult u staroobrzędowców bezpopowców [Liturgical cult among the Old-Rite Bespopovtsy (the Priestless)]; ALEKSANDRA SULIKOWSKA-GĄSKA, Staoobrzędowa Komunia apostołów z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie [Old-Rite Communion of the Apostles from the collection of the National Museum in Warsaw]; AGNIESZKA GRONEK, Szata graficzna XVIII- i XIX-wiecznych poczajowskich Molitwosłowów jako wyraz zachodniej interpretacji Liturgii Godzin [The layout of the 17th- and 18th-century Pochayiv Molitvoslov prayer books as an expression of Western interpretation of the Liturgy of the Hours]; OLEH RUDENKO, Przemiany wnętrz świątyń ukraińskich na przełomie XIX i XX wieku [Transformations of Ukrainian church interiors at the turn of the 19th century]; MARTA WIRASZKA: Przebudowa kościoła pokarmelickiego w Kamieńcu Podolskim na prawosławny sobór Matki Boskiej kazańskiej w latach 1867–1878 – próba określenia form stylowych  [Rebuilding of the former Carmelitan Church in Kamenets Podolskiy as the Orthodox church of Holy Virgin Mary of Kazan in 1867–1878]. 

[Materiały konferencji „Oriens ex alto. Sztuka i liturgia w Kościele Wschodnim”, Warszawa 25–26.10.2005 / Papers presented at the conference “Oriens ex alto. Art and Liturgy in the Ortodox Church”, Warsaw 25–26.10.2005]

Wyd. Neriton, Warszawa 2007; ISBN 978-83-7543-008-0 (180 s.)

T. VI, 2008

T. VI, 2008

Spis treści: WALDEMAR DELUGA, Introduction; ANCA BRATULEANU, The First Masonry Church of the Orthodox community in Lviv; MARINA ILEANEA SABADOS, L’iconostase de Moldoviţa: un repère dans l’évolution de l’iconostase moldave; DARIUSZ MILEWSKI, Between a Magnate and a Cossack – Two Marriages of Vasile Lupu’s Daughters; ELENA ENE D-VASILESCU, Romanian Treasures in the Monastery of St Catherine, Mount Sinai; CORNEL TATAI-BALTĂ, Les sources européennes de la gravure sur bois de Blaj; CLAIRE BRISBY, The Role of Orthodox Religious Engravings in the Samokov Painters’ Archive: Visual Prototypes?; ATHINA I. TSIGKAROPOULOU, Studies of Hagiographer Guilds in the Region of Macedonia during the 18th and 19th Centuries. The Lampou Family: the Earliest Hagiographer Family from Kolakia. 

Wyd. Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu, Warszawa  2008; ISBN 978-83-928399-0-3 (s. 116)


Pobierz w wersji PDF

T. VII, 2009

T. VII, 2009

Spis treści: WALDEMAR DELUGA, Introduction; MONIKA OŻÓG: The Church and Its Influence on Representative Art between the 2nd and 4th Century A.D.; VLASTIMIL DRBAL, Socrates in Late Antique Art and Philosophy: the Mosaic from Apamea; PAWEŁ WRÓBLEWSKI, Could Worship make a Place Holy? (Landscape, Architecture and Liturgy in Holy Places in the Early Church); ADAM LEVINE, Materiality and Divinity in the Earliest Sinai Icons; DARLENE L. BROOKS HEDSTROM, Monastic Delta Designs: An Archaeological Assessment of the Late Antique Dwellings and Settlements in Coptic Egypt; GILLIAN PYKE, Decoding a Decorative Scheme: the Church in the Tomb of Panehsy at Amarna in Middle Egypt; TOMASZ SOWA, Restoration of the Empire. A Search for a New Identity. Ethiopian Architecture in the 10th–13th-Centuries and Byzantine Artistic Interrelation of the 11th–12th Centuries; ANETA PAWŁOWSKA, Selected Motifs of Ethiopian Iconography; JOANNA RYDZKOWSKA, Toros Roslin – an Artist between the West and the East; ELENA ENE D-VASILESCU, Spiritual Ascent in a Sinaite Monastery: The Icon of the Ladder; NATALIA  TRIFONOVA, Монашеские темы в стенописи полоцкой Спасской церкви [Monastic themes in the wall painting in the Polotsk Saviour’s Church]; MARIA OŁDAKOWSKA, The Encouter of East and West. Some Remarks on Marvelous Images; ADRIANA ADAMSKA, Pedagogy of the Icon in the Contemporary World; MARTA NAGY: Изображения святых в современной иконописи Венгрии с точки зрения иконографии и иконологии [Representations of saints in the contemporary icon paintings in Hungary from the point of view of iconography and iconology] 

[Materiały konferencji „Sztuka chrześcijańska pogranicza Azji, Afryki i Europy, Zakroczym, 06–08.05.2008 / Papers presented at the conference “Christian Art in the Borderlands of Asia, Africa and Europe”, Zakroczym, 06–08.05.2008) 

Wyd. Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu, Warszawa  ISBN 978-83-928399-1-0 (148 s.)


Pobierz w wersji PDF

T. VIII, 2010

T. VIII, 2010

Spis treści: PIOTR L. GROTOWSKI, Preface; ATHANASSIOS SEMOGLOU, L’éloquence au service d’archéologie. Les «enfants aimés» de Theodore Métochite et sa bibliothèque dans le monastère de Chora; LILIYA M. EVSEEVA, Liturgical Drama as a Source of Monreale Mosaics; ALEXEI LIDOV, Spatial Icons. A Hierotopic Approach to Byzantine Art History; ANDREAS RHOBY, On the Interaction of Word and Image in Byzantium:The Case of the Epigrams on the Florence Reliquary; TASSOS PAPACOSTAS, Byzantine Rite in a Gothic Setting: Aspects of Cultural Appropriation in Late Medieval Cyprus; PIOTR Ł. GROTOWSKI, Defi ning the Byzantine Saint- Creating a Message in Orthodox Art; ANGELIKI LYMBEROPOULOU, Fourteenth-century Regional Cretan Church Decoration: the Case of the Painter Pagomenos and his Clientele; MAJA KOMINKO, Constantine’s Eastern Looks: The Elevation of the Cross in a Medieval Syriac Lectionary; PIO PETRINEC, Metal Objects of Byzantine Origin in Medieval Graves from Croatia; KRISTINA LAVYSH, Finds of Byzantine Glass and Ceramics on the Territory of Belarus: Well-Known and New Facts; MIROSŁAW P. KRUK, On some Objects in the National Museum in Krakow and Question of their Origin: Athos or other Monasteries?; NILS STADJE, Die byzantinische und osmanische Keramik von Agios Elias und Palaiochori Zaverdas auf der Plaghia-Halbinsel in Nordwestgriechenland. Ein Vorbericht; WALDEMAR DELUGA, Die Lemberger Forschung zur Kunst der othodoxen Kirche; MICHAŁ JANOCHA; Serge Averintsev. Byzantinologie dans la perspective humaniste; ANNA MICHAŁOWSKA, MATTHEW SAVAGE, DANIEL TERKL, DiFaB- Digital Research Archive for Byzantium.

[Materiały konferencji „Towards Rewriting? New Approaches to Byzantine Archaeology and Art”, Cracow, 08–10.09.2008 / Papers presented at the conference “Towards Rewriting? New Approaches to Byzantine Archaeology and Art”, Cracow, 08–10.09.2008]

Wyd. Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu, Warszawa; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego; Uniwersytet Jagielloński; Papieska Akademia Teologiczna, Kraków ISBN 978-83-928399-2-7 (301 s.)

T. IX, 2011

T. IX, 2011

Spis treści: WALDEMAR DELUGA, Introduction; HALINA WAŁATEK MCKENNEY, Examples of Armenian Precense and Contacts in Egypt, Nubia and Etiopia from 5th to 16th Century; AGNIESZKA KOZANIECKA-KOZAKIEWICZ, Little Armenia and the Byzantine Wold at the End of the Thirteenth Century. The Case of Maria-Rita-Xene?; BEATRICE TOLIDJIAN, The Round Church at Preslav: an Armenian Transplant?; PATRICK DONABÉDIAN, Un des premiers exemples d’hybridation : l’architecture armènienne de Crimée (Xie – Xve siècle); VIKTORIA BULGAKOVA, Ein Löwenrelief aus Sougdaia: zur Definitions problematik des Kunststils der spätmittelalterlichen Krim; MURAT HASRATIAN, Les églises d’Ispahan et affinités architecturales arméno-iraniennes aux XVIIe et XVIIIe siècle; SARAH LAPORTE-EFTEKHARIAN, Art de la diaspora armènienne. L’évolution des arts visuels au XVIIe siècle à la Nouvelle-Djoulfa ; DIKRAN KOUYMJIAN, Reflections on Objects with Armenian Inscriptions from the Pre-Twentieth Century Diaspora; SERAFIM SEPPÄLA,  Interpretation of Mountains in Armenian Miniatures; ELENA ENE D-VASILESCU, The Art of the Armenian Romania : Its Reality and Its Perception in Time ; IOAN CHINDRIS, ANCA ELISABETA TATAY,  An Armenian Man of Culture and Artist from Transylvania. Zacharias Gábrus (Zacharija Gabrušjan) and His Heraldic Manuscript; GEORGE BOURNOUTIAN, The Conversion of the Armenian Community of Lvov to Catholicism: Who was Responsible?; ANGÈLE KAPOÏIAN, Siméon de Pologne : le diacre de Zamość (1584/5 – après  1639); PIOTR KONDRACIUK, Armenian Art in Zamość; AGNIESZKA SZYKUŁA-ŻYGAWSKA, New information on the life and activities of Fr Kajetan Deberdasiewicz; JOANNA RYDZKOWSKA, The Art of Armenian Miniaturists from Tokat Functioning in the Republic of Poland in 16th and 17th Century; KAROLINA WIŚNIEWSKA,  Armenian Illuminated Codices in the Collection of the National Library in Warsaw; RUBEN ATOYAN, Map of Kamenets Podilskyj from various Epochs and the Armenian Herritage; AGNIESZKA BENDER, Armenian Artisans and Traders of Decorative Arts in the First Polish Republic. Status of Research and Proposed Directions for Further Study; MARIA CYBULSKA, EWA ORLIŃSKA-MIANOWSKA, Armenian Fabric from the Collection of National Museum in Warsaw – Analysis, Reconstruction and Identification; MAGDALENA STOYANOVA, Armenian Gilt Leather and Silk in Europe 15th – 17th Centuries. Problems of Attribution and Conservation; BEATA BIEDROŃSKA-SŁOTA, Armenian Silk Sashes; VARVARA BASMADJAN, Fascinante Constantinople. Les regard des artistes arméniens de Bolis au XIXème siècle; ALYSON WHARTON, The Balyan Family and Paris; STEFANIA KRZYSZTOFOWICZ-KOZAKOWSKA, Teodor Axentowicz un Arménien polonaise et européen; IRYNA HORBAN, Musée arménienen de Lviv; IRINA HAYUK, Some Features of Armenian Culture and the Diaspora (on the Basis on the Analysis of the Ukrainian Museum Collections).  Poblems of Stuidying their Development;  SAMWEL AZIZYAN, Sacred and Civil Architectural Monuments of Armenians in Ukraine. Legal Aspects; ZOFIA DUKIELSKA, Who do Polish Armenians Feel Today? Selected Aspects of the Polish-Armenian Self Identity.

[Materiały konferencji „Art of the Armenian diaspora”, Zamość, 28–30.04.2010 / Papers presented at the conference “Art of the Armenian diaspora”, Zamość, 28–30.04.2010]

Wyd. Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu, Warszawa  ISNN 1733-5787 (299 s.)

T. X, 2012

T. X, 2012

Spis treści: WALDEMAR DELUGA, Introduction; AGNIESZKA GRONEK, The Officiating Bishops of the Fresco Cycle in the Church of St. Onouphrios, Posada Rybotycka: the Problem of their Identification; DARIUSZ MILEWSKI, The two missions of Petar Parchevich to Poland; VANYA SAPUNDZHEVA, The cults of St. Rocco and St. Haralambos in the Eastern Mediterranean and in the Balkans; CORNEL TATAI-BALTĂ, The Icon of the Virgin Which Shed Tears at Bishop Petru Pavel Aron’s Death (1764); ILIANA ZARRA,  The synthesis of a new iconography under the stimulus of emerging Greek liberation; TARAS STEFANYSHYN, Sacred Art in Ukrainian Art Studies of Lviv in the 1920s-1930s. Personalities, works, tendencies ; ANCA BRĂTULEANU, Quelques notes sur la modernite de la recherche architecturale de Georg Balş ; IRYNA HAYUK, Yaroslav Dashkevych.

Wyd. Polski Instytut nad Sztuką Świata, Warszawa  ISNN 1733-5787 ( s. 133)

T. XI, 2013

T. XI, 2013

Vol. XI - WALDEMAR DELUGA (ed.)

Spis treści / Contents: Articles: WALDEMAR DELUGA, Introduction; AGNIESZKA GRONEK, Difficulties in determining the period in which Saint Onuphrius’ operated in Posada Rybotycka; SVETOZARA RATSEVA, The mural “Spinning discs” – in Indication for Spiritual Connections and Artistic Influences; JOANNA TOMALSKA, Supraśl iconostasis; KATARZYNA BOGACKA, Insignia of Roman Catholic Bishops influenced by Byzantine Art. Nineteenth- and twentieth-century examples; Exhibitions and Discoveries: MICHAŁ JANOCHA, Commentaire du catalogue de l’exposition “Sainte Russie. L’art russe des origins á Pierre le Grand”; MIROSŁAW PIOTR KRUK, Exhibition “Czerwień – the Stronghold between the East and West”, The National Museum in Krakow, 5th April – 1st Sept., 2013 – remarks on the Old Rus’ art; ANA DUMITRAN, “Icon from Transylvania: Romanian art – European heritage”, temporary exhibition opened in the exhibiting area Of “1st December 1918”, University of Alba Julia (Romania), during 25th April – 15th June 2013; MAGDALENA ŁAPTAŚ, The heritage of the Christian art and architecture in Medieval Lebanon. Report.

Polish Institute of World Art Studies, Warszawa 2013;  ISSN 1733-5787 ( s. 120)

T. XII, 2014  - WALDEMAR DELUGA (ed.)

T. XII, 2014 - WALDEMAR DELUGA (ed.)

Spis treści: WALDEMAR DELUGA, Introduction; AGNIESZKA GRONEK, Eschatological elements in the schemes of paintings of high iconostases; NATALIA KOLPAKOVA, Saint George: Artistic and stylistic peculiarities of Galician Icons in the 14th – 16th  centuries; RÉMI TERRYN, L’église de Treskavac et ses peintures murals et liens avec l’«école»  de Kastoria à la fin du XVème siècle;  IKA MATYJASZKIEWICZ, Human – Absolute – Paintings. Golden Apses in Byzantine Art and  in Venetian Paintings of Renaissance; WALDEMAR DELUGA, Between Candia and Venise. The role of European engravings in the iconographic transformations of post-Byzantine painting in Greece.

 

Polish Institute of World Art Studies, Warsaw 2014;  ISSN 1733-5787 (109 p.)